ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์2015-11-04

ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

กรุณาอ่านเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ ("ข้อตกลง") อย่างละเอียด  ในข้อตกลงนี้ เมื่อกล่าวถึง “เซเรบอส” จะหมายถึง บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทในเครือ แล้วแต่ความเหมาะสมในบริบทนั้นๆ 

เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) ถือว่าท่านตกลงที่จะผูกพันและยอมรับข้อตกลงนี้โดยไม่มีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขใดๆ  เซเรบอสอาจจะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้เป็นคราวๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และการใช้งานเว็บไซต์ของท่านหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถือว่าท่านยอมรับและตกลงที่จะมีผลผูกพันกับข้อตกลงตามที่เปลี่ยนแปลงไป หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดใดๆ กรุณาออกจากและงดใช้งานเว็บไซต์นี้

เซเรบอสอนุญาตให้ท่านดูและดาวน์โหลดเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ในช่วงเวลาที่ท่านเข้าใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลของท่านเท่านั้น

เซเรบอสเป็นเจ้าของและมีสิทธิโดยชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ ที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความ ภาพ ชื่อ ตราสัญลักษณ์ และเครื่องหมายการค้าทั้งหมด ("เนื้อหา")   ห้ามมิให้ปรับเปลี่ยน แก้ไข ส่งผ่าน ทำซ้ำ ทำสำเนา บันทึกและสแกนเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ในรูปแบบใด หรือโดยใช้อุปกรณ์ใดโดยเด็ดขาด นอกเหนือได้รับอนุญาตจากเซเรบอสโดยชัดแจ้ง ทั้งจากประกาศที่เผยแพร่บนเว็บไซต์หรือจากหนังสือที่เซเรบอสส่งให้  โดยไม่เป็นการจำกัดข้อกำหนดข้างต้น เนื้อหาใดๆ ในข้อตกลงนี้มิได้แปลว่าให้อนุญาตหรือให้สิทธิใดๆ ในการใช้เครื่องหมายการค้าใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นๆ

ท่านตกลงที่จะไม่แปลกลับ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือแยกส่วนซอฟท์แวร์หรือสินค้าหรือกระบวนการใดๆ ที่เข้าถึงผ่านทางเว็บไซต์นี้ได้ และจะไม่ใส่รหัสหรือสินค้าใดๆ หรือ ปรับเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ในทางใดก็ตามที่จะส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของผู้ใช้รายอื่น และจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำลายข้อมูล รวบรวมหรือคัดย่อข้อมูล  ห้ามมิให้ใช้งานเนื้อหาเหล่านี้บนเว็บไซต์อื่นๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแสดงเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ หรือเนื้อหาที่สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์เป็นชุดไปอีกเว็บไซต์หนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากเซเรบอส)

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดมาให้ท่านเมื่อใช้งานเว็บไซต์นี้จะต้องใช้งานให้เป็นไปตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว  ท่านต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในการใช้งานเว็บไซต์เพียงฝ่ายเดียว และท่านตกลงที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและล่าสุดแก่เราเท่านั้น เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ควรได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เว็บไซต์นี้ 

เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ เซเรบอสมีการใช้เทคโนโลยีในการติดตามข้อมูล (เช่น คุกกี้) ในการเก็บข้อมูลทางด้านเทคนิคบางอย่าง ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนส่วนบุคคลได้ (เช่น ชื่อโดเมน ผู้ให้บริการการเข้าถึง ระยะเวลาการเข้าชมเว็บไซต์ จำนวนหน้าที่เข้าชม) เพื่อที่จะเข้าใจแนวทางการใช้เว็บไซต์ของท่านหรือผู้เยี่ยมชมท่านอื่นๆ เพื่อให้เซเรบอสพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่ท่านสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อป้องกันการยอมรับโดยอัตโนมัตินี้ได้   
               
เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์หนึ่งลิงก์หรือมากกว่านั้นที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ภายนอกที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอก ("เว็บไซต์บุคคลภายนอก")  เว็บไซต์บุคคลภายนอกบางเว็บไซต์อาจมีลิงก์มายังเว็บไซต์นี้เช่นกัน  เซเรบอสไม่ได้ควบคุมหรือรับผิดชอบ หรือรับผิดต่อเนื้อหาจากเว็บไซต์บุคคลภายนอกใดๆ   การเข้าถึงเว็บไซต์บุคคลภายนอกใดๆ เป็นความเสี่ยงของตัวท่านเอง โดยเซเรบอสจะไม่รับผิดต่อท่าน อันเนื่องมาจากการใช้งาน หรือการไว้วางใจข้อมูลใดๆ ที่เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านั้น  ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับเว็บไซต์เหล่านั้นจะถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง ซึ่งเซเรบอสจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ ทั้งสิ้น

การใช้งานเว็บไซต์นี้ถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง  แม้ว่าเซเรบอสจะใช้ความพยายามตามสมควรอย่างที่ดีสุดเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลในเว็บไซต์นั้นเชื่อถือได้ แต่ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านยอมรับว่าข้อมูล สินค้า และการบริการทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ให้ไว้ตาม "สภาพที่เป็นอยู่จริง"    เซเรบอสจะไม่ให้คำรับประกัน ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ว่าข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์นี้ หรือสินค้า หรือบริการใดๆ ในเว็บไซต์นี้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ น่าเชื่อถือ นำไปใช้งานได้ หรือถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (เท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต) การรับประกันในส่วนของความสามารถในการจำหน่ายได้ ความเหมาะสมในวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก  นอกจากนั้นเซเรบอสจะไม่ให้คำรับประกันหรือคำรับรองใดๆ ว่าเว็บไซต์นี้จะใช้งานได้โดยไม่มีการหยุดชะงัก ไม่มีข้อผิดพลาดหรือไม่มีไวรัส

เว็บไซต์นี้มีข้อมูลและเนื้อหาเกี่ยวกับเซเรบอสและสินค้าที่ผลิตหรือจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า
แบรนด์®   เซเรบอสไม่ได้ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำทางการแพทย์ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม และเว็บไซต์นี้ไม่มีเนื้อหาใดๆ ที่มีเจตนาที่จะเป็นคำปรึกษาหรือคำแนะนำทางการแพทย์   ท่านยอมรับว่าคำแนะนำใดๆ ที่เซเรบอสให้ท่านเพื่อตอบคำถามด้านสุขภาพของท่านนั้นให้จากมุมมองทางโภชนาการ มิใช่จากมุมมองทางการแพทย์ และยอมรับว่าการที่เซเรบอสเชื้อเชิญให้ท่านถามคำถามเซเรบอส เซเรบอสมิได้มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการการวินิจฉัยหรือรักษาทางการแพทย์ใดๆ แก่ท่าน  ท่านยังยอมรับด้วยว่าคำแนะนำทางโภชนาการให้ไว้แบบทั่วไปโดยไม่ได้เฉพาะเจาะจงตัวบุคคลเท่านั้น

กรุณาปรึกษาแพทย์ของท่านหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพที่มีคุณวุฒิรายอื่น หากท่านต้องการคำปรึกษาหรือคำแนะนำทางการแพทย์ หรือหากท่านไม่แน่ใจว่าสินค้าที่กล่าวถึง และ/หรือ ในเว็บไซต์เหมาะสมกับท่านหรือไม่

ตราบเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะอนุญาต เซเรบอสจะไม่ต้องรับผิดต่อท่านและท่านจะปกป้องเซเรบอสจากความรับผิดใดๆ ทั้งจากสัญญา การละเมิด ความประมาทเลินเล่ออื่นๆ สำหรับความสูญเสียทั้งทางตรง ทางอ้อม ที่เป็นผลต่อเนื่อง หรือที่เป็นการลงโทษใดๆ (ทั้งที่ถูกกล่าวหาหรือที่เกิดขึ้นแล้ว) อันเป็นผลจากหรือเกี่ยวข้องกับการที่ท่านใช้งานหรือไว้วางใจเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่อาจมีลิงก์มายังเว็บไซต์นี้  ข้อจำกัดความรับผิดและการชดใช้ที่กล่าวมาข้างต้นจะไม่บังคับใช้กับกรณีเกิดการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตของบุคคลอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือการให้คำรับรองที่เป็นเท็จที่เป็นการฉ้อฉล


หากเซเรบอสให้ "ชื่อผู้ใช้งาน" และ/หรือ "รหัสผ่าน" ให้แก่ท่านเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือบางส่วนของเว็บไซต์นี้ "ชื่อผู้ใช้งาน" และ/หรือ "รหัสผ่าน" นั้นจะเป็นความลับและเป็นข้อมูลเฉพาะบุคคลสำหรับท่าน "ชื่อผู้ใช้งาน" และ "รหัสผ่าน" ที่ให้ท่านนี้ถือเป็นทรัพย์สินของเซเรบอส ท่านจะต้องไม่เปิดเผย "ชื่อผู้ใช้งาน" หรือ "รหัสผ่าน" ของท่านให้แก่บุคคลอื่นใด และท่านจะต้องรับผิดชอบกรณีที่บุคคลอื่นใดใช้งาน "ชื่อผู้ใช้งาน" และ/หรือ "รหัสผ่าน" ของท่านทั้งที่ท่านรับทราบหรือไม่ได้รับทราบ หรือได้รับหรือไม่ได้รับความยินยอมจากท่านแต่เพียงผู้เดียว  ท่านจะต้องแจ้งให้เซเรบอสทราบหากมีเหตุผลให้ท่านเชื่อได้ว่าความปลอดภัยของ "ชื่อผู้ใช้งาน" หรือ "รหัสผ่าน" เกิดปัญหาในทางใดทางหนึ่ง  เซเรบอสอาจยกเลิกบัญชีของท่าน และ/หรือปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบด้วยเหตุผลใดก็ตาม   แม้ว่าเซเรบอสมีเจตนาในการให้บริการเป็นระยะเวลานาน แต่เซเรบอสก็ขอสงวนสิทธิ์โดยเด็ดขาดในการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกใดๆ หากสภาพแวดล้อมในการแข่งขันทางธุรกิจทำให้ไม่สามารถให้บริการสมาชิกหรือให้ส่วนลดได้อีกต่อไป

ภายใต้บังคับใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวต่อข้อมูลส่วนบุคคล คำวิจารณ์ คำแนะนำ ความคิดเห็น คำถาม ข้อมูล ภาพ รูปถ่าย ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นใดที่ท่านประกาศไว้ที่เว็บไซต์หรือส่งไปให้เซเรบอสผ่านเว็บไซต์นั้น (“ข้อมูลสนับสนุน”) จะได้รับการปฏิบัติในลักษณะของข้อมูลที่ไม่เป็นความลับและไม่มีความเป็นเจ้าของ  ข้อมูลสนับสนุนทั้งหมดจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเซเรบอส และเซเรบอสจะมีสิทธิในการใช้งานข้อมูลสนับสนุนนั้นหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่เห็นว่าเหมาะสมใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำเพียงการใช้งานในช่องทางหรือสื่ออื่นๆ) โดยไม่ต้องชดใช้ให้ท่านหรือบุคคลภายนอกใดๆ  เมื่อมีการประกาศหรือส่งข้อมูลสนับสนุน ท่านรับประกันว่าท่านเป็นเจ้าของข้อมูลสนับสนุนนั้นหรือมีสิทธิที่จำเป็นในการใช้งานหรือจัดการข้อมูลเดียวกัน และการใช้งานข้อมูลสนับสนุนโดยเซเรบอสจะไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอกใดๆ  ท่านยอมรับว่าเซเรบอสไม่มีข้อผูกพันในการใช้งานข้อมูลสนับสนุนหรือมีข้อผูกพันในการให้เครดิตหรือระบุตัวตนของท่านหากเซเรบอสเลือกที่จะใช้ข้อมูลสนับสนับสนุนนั้น
  
ท่านตกลงว่าจะไม่ประกาศหรือส่งเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ที่เป็นการข่มขู่ กล่าวร้าย หมิ่นประมาท อนาจาร ลามก หรือ ดูหมิ่นศาสนา หรือเนื้อหาใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดหรือสนับสนุนให้เกิดการกระทำที่อาจพิจารณาว่าเป็นความผิดทางอาญาหรือฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เซเรบอสขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาใดๆ ที่เป็นกรณีน่าท้วงติงตามดุลยพินิจเด็ดขาดของเซเรบอสแต่เพียงฝ่ายเดียว   เซเรบอสอาจใช้ดุลยพินิจของตนเพียงฝ่ายเดียวในการจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์หรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของท่าน ในกรณีที่การใช้งานเว็บไซต์ของท่านขัดต่อข้อกำหนดใดๆ ในข้อตกลงนี้  

ท่านตกลงที่จะชดใช้และปกป้องเซเรบอสจากความเสียหายหรือสูญเสีย ทั้งที่เกิดขึ้นจริง ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผลสืบเนื่องจากการที่ท่านฝ่าฝืนกฎหมายที่บังคับใช้ใดๆ  


หากท่านเชื่อว่าสิ่งใดที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่ท่านเป็นเจ้าของหรือควบคุมอยู่ ท่านสามารถแจ้งให้เราทราบได้ที่

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ :  02-079-7999  ในวันทำการจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.]

สัญญานี้และข้อพิพาทหรือการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้น หรือที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้ หรือสาระหรือรูปแบบที่เป็นสาระสำคัญของสัญญานี้ (รวมถึงข้อพิพาทหรือการเรียกร้องที่มิได้เกิดจากข้อสัญญา) จะอยู่ภายใต้บังคับและกาตีความตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องยอมรับอำนาจในการพิจารณาคดีของเขตอำนาจศาลเฉพาะของประเทศสิงคโปร์

สงวนลิขสิทธิ์ 2009, 2013, 2015 เซเรบอส แปซิฟิก ลิมิเต็ด


Use of Website Terms

Please carefully read the terms of use agreement set out herein ("Agreement"). Throughout this Agreement, reference to “Cerebos” refers to Cerebos (Thailand) Limited and/or any of its related or affiliated companies as appropriate in the context.

By using this website (the “Site”), you agree to be bound by and accept, without qualification or condition, this Agreement.  Cerebos may from time to time make changes to this Agreement without notice and your use of the Site following any such changes shall constitute your acceptance of and agreement to be bound by this Agreement as changed. If you do not agree to any of the terms, please exit and refrain from using the Site.

Cerebos only authorizes you to view and download materials at this Site in the course of your accessing the same for your personal purposes.

The contents of the Site, including but not limited to all text, graphics, names, logos, and trade marks ("Content"), are owned by or duly licensed to Cerebos.  The modification, revision, transmission, reproduction, copying, recording and scanning of the Content for any purpose, in any form and by any devices other than as expressly authorised by Cerebos, whether by a notice published on the Site or otherwise given by Cerebos in writing, is strictly prohibited.  Without limiting the foregoing, nothing contained herein should be construed as granting any license or right to use any trade mark displayed on the Site without the express written permission of the trade mark relevant owner.

You agree not to decompile, reverse engineer or disassemble any software or other products or processes accessible through the Site, not to insert any code or product or manipulate the content of the Site in any way that affect other user's experience, and not engage in any data mining, data gathering or extraction. Any use of these materials on any other website (including without limitation, displaying this Site or any material displayed on or that can be downloaded from this Site in frames on another website without Cerebos' express written permission) is prohibited.

Except where otherwise specifically stated, all personal information provided by you when using the Site shall be dealt with in accordance with the Privacy Statement.  You are solely responsible for the information you provide in using the Site, and you agree only to provide us with information that is accurate and up to date. Children and young people below 20] years of age should get permission from their parents or guardians before they submit personal information to the Site.

   When you visit the Site, Cerebos uses tracking technology (eg cookies) to automatically collect certain technical, non-personally identifiable information (eg. domain name, access provider, duration of visit, number of pages viewed) to understand how you and other visitors use the Site so that we can serve you better. Most Web browsers automatically accept cookies but you can usually change your browser to prevent this. 

The Site may contain one or more links that connect to external web sites operated by third parties ("Third Party Sites").  Certain Third Party Sites may also provide links to the Site.  Cerebos does not control and is not responsible or liable for the content of any Third Party Sites.  Access to any Third Party Sites is at your own risk and Cerebos shall have no liability to you arising out of your use of, or reliance on, any information published on such Third Party Sites. Personal data or information that you provide at those sites is provided at your own risk for which Cerebos disclaims all responsibility and liability.

Your use of the Site is at your own risk. While Cerebos will exercise all reasonable efforts to ensure that information on the Site is reliable, by using the Site you accept that all information, products and services provided herein are provided on an "AS IS" basis.  Cerebos gives no warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, reliability, operability or legality of any information contained on the Site, or of any products or services provided through the Site, including without limitation (as far as permitted by applicable laws) warranties as to merchantability, fitness for a particular purposes and non-infringement of third party rights.  Cerebos also does not give any warranties or make any representations that the Site will be uninterrupted, error-free or virus-free.

The Site contains information and material about Cerebos and products manufactured or sold under the BRAND'S® trade mark.  Cerebos does not directly or indirectly give medical advice or recommendation and nothing on the Site is intended to constitute medical advice or recommendations.  You accept that any advice given to you by Cerebos in response to your health questions is given from a nutritional perspective, and not from a medical perspective, and that in inviting you to ask questions to Cerebos, Cerebos is not offering you any medical diagnosis or treatment. You further accept that any nutritional advice is given on a general and non-personalised basis only.

PLEASE CONSULT YOUR DOCTOR, OR OTHER QUALIFIED HEALTH CARE PROFESSIONAL, IF YOU REQUIRE MEDICAL ADVICE OR RECOMMENDATIONS, OR IF YOU ARE NOT SURE WHETHER THE PRODUCTS DISCUSSED AND/OR OFFERED THROUGH THE SITE ARE SUITABLE FOR YOU.

To the extent permitted by applicable laws, Cerebos will not be liable to you, and you hereby hold Cerebos harmless against any liability, whether in contract, tort, negligence otherwise, for any direct, indirect, special, consequential or punitive losses arising (or alleged to have arisen) as a result of or in connection with your use of or reliance on the Site or any other sites, which may be linked to the Site.  The foregoing limitation of liability and indemnity shall not apply to personal injury or death caused by negligence, or to any fraudulent misrepresentations.


If Cerebos allocates you a "USER NAME" and/or "PASSWORD" to access the Site or certain parts of the Site, such "USER NAME" and/or "PASSWORD" are confidential and personal to you. "USER NAME" and "PASSWORDS" to be given to you is a property of Cerebos. You shall not disclose your "USER NAME" or "PASSWORD" to any other person and you shall be solely responsible for the use of your "USER NAME" and/or "PASSWORD" by any other person with or without your knowledge or consent. You shall notify Cerebos if for any reason you believe that the security of your "USER NAME" or "PASSWORD" has been compromised in any way.  Cerebos may terminate your account, and/or otherwise deny or restrict your access to the Site, at any time without notice for any reason.  Though Cerebos intends to offer account services for a long time, Cerebos reserves the absolute right to modify or terminate any member service if the competitive business environment makes that membership service or discount infeasible.

Subject to the application of the Privacy Statement to personal information, any comments, suggestions, ideas, questions, data, graphics, photos, information or any other material you post to the Site or transmit to Cerebos through the Site (“Contribution”)  will be treated as non-confidential and non-proprietary. All Contribution becomes the property of Cerebos and Cerebos will be entitled to use the Contribution or any part thereof for any purposes it deems fit  (including but not limited to  use in other channels or mediums) WITHOUT COMPENSATION TO YOU OR ANY THIRD PARTY. By posting or transmitting Contribution, you warrant that you are the owner of the Contribution or otherwise have the necessary rights to use and deal with the same and use of the Contribution by Cerebos will not infringe upon the rights of any third parties. You acknowledge that Cerebos has no obligation to use the Contribution nor is Cerebos obliged to credit or identify you, should Cerebos choose to use the Contribution. 

You agree not to post or transmit any unlawful, threatening, libellous, defamatory, obscene, pornographic or profane material or any material that could constitute or encourage conduct that would be considered a criminal offence or violate any applicable law. Cerebos reserves the right to delete any objectionable materials in its absolute discretion. Cerebos may also in its absolute discretion limit your access to the Site or terminate your user account in the event your use of the Site breaches any term of this Agreement. 

You agree to indemnify and hold Cerebos harmless against any damage or loss, whether actual, incidental or consequential, incurred as a result of your violation of any applicable law.

If you believe any material available on the Site infringes your copyright or any intellectual property right you own or control, you may notify us at the following:

Customer Services at Cerebos (Thailand) Limited, Telephone: 02-079-7999, Office Hours: Monday-Friday 9.00 am- 5.00 pm

This Agreement and any dispute or claim arising out of or in connection with it or its subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims) shall be governed by and construed in accordance with the law of the Singapore and the Parties submit to the exclusive jurisdiction of the Singapore courts.

Copyright 2009, 2013 2015 Cerebos Pacific Limited.