นโยบายความเป็นส่วนตัว2015-11-04

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายประเภทของข้อมูลที่จะเข้าถึงหรือเก็บไว้เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลดังกล่าว

บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้กับเราโดยสมัครใจ และข้อมูลทั้งหมดที่ท่านให้มาจะถูกจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยภายใต้เงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ถ้าท่านไม่ต้องการให้เราจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลตามที่ระบุไว้นี้ ขอให้ท่านระงับการให้ข้อมูลของท่านแก่เรา

ข้อมูลที่เซเรบอสเก็บรวบรวมจากท่านอาจรวมไปถึงชื่อ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เพศ อายุ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ความพึงพอใจต่างๆ กรณีที่ท่านสั่งซื้อสินค้าของเซเรบอส เราจะเก็บข้อมูลการชำระเงินของท่านด้วย เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต (กรณีที่ท่านชำระเงินด้วยบัตรเครดิต)

โดยทั่วไปแล้ว เซเรบอสจะเก็บข้อมูลที่ได้รับจากท่านในรูปแบบเอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

เซเรบอสจะจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆดังต่อไปนี้
    1.    เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ สินค้า และบริการ
    2.    เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อสินค้าและบริการของท่าน
    3.    เพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลสินค้าและบริการที่ตรงตามความประสงค์ของท่าน
    4.    เพื่อบันทึกข้อมูลของท่านในระบบสมาชิกของเซเรบอส การแข่งขัน หรือกิจกรรมอื่น และเพื่อดำเนินการและจัดการในรูปแบบเดียวกัน
    5.    เพื่อติดต่อท่านเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด โปรโมชั่น ส่วนลด กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ ข้อเสนอพิเศษ และสินค้าหรือบริการใหม่
    6.    เพื่อตอบข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นของท่าน
    7.    เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
    8.    เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ วิจัย ตรวจสอบ และฝึกอบรมภายใน เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการของเซเรบอสที่เสนอแก่ท่าน
    9.    เพื่อวิเคราะห์เว็บไซต์และข้อมูลการบริโภคเพื่อให้เซเรบอสเข้าใจความต้องการ ของท่านได้มากขึ้น หรือเพื่อศึกษารูปแบบและแนวโน้มของการใช้งานเวปไซต์ หรือการบริโภคของท่าน
    10.    เพื่อพัฒนาการใช้งานเว็บไซต์หรือการเข้าเว็บไซต์
    11.    เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆที่ท่านได้ยินยอมก่อนหน้านี้หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

เพื่อที่จะให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว เราอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บริษัทในเครือเซเรบอสทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ และ/หรือผู้รับจ้างช่วงหรือตัวแทนที่เซเรบอสแต่งตั้งไว้ด้วย

หากท่านต้องการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ (log in) เว็บไซต์เพื่อทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ (ในกรณีที่ท่านได้ลงทะเบียนผู้ใช้ไว้กับเว็บไซต์แล้ว) หรือถ้าท่านไม่ต้องการให้เซเรบอสใช้ข้อมูลในการติดต่อกับท่าน โปรดติดต่อเราที่

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2079-7999 (วันจันทร์ถึงศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
หมายเลขโทรสาร : 0-2650-8482
เว็บไซต์ : https://store.brandsworld.co.th
อีเมล : customercare@cerebos.co.th
อีเมล : brands-online@cerebos.co.th
ที่อยู่ : 140/1 อาคารเคี่ยนหงวน 2 ชั้น 15 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330


สงวนลิขสิทธิ์ 2009, 2013, 2015 เซเรบอส แปซิฟิก ลิมิเต็ด


Privacy Statement

This Privacy Statement explains the type of information which will be accessed or collected in the course of your visit to the Site and the purposes for which we will utilize the information.

Cerebos (Thailand) Limited takes your privacy seriously. The provision of information and data by you is voluntary and all information and data you provide will be collected, used and disclosed in accordance with this Privacy Statement. If you do not want your information and data to be collected, used and disclosed in the manner set out in this Privacy Statement, please do not provide us the information and data.

The information and data that we collect from you may include your name, address, email address, telephone numbers, gender, age, health information and personal preferences.  Where you purchase any of our products, we will also collect your payment information, such as your credit card information (if you pay by credit card).

We typically store the information and data we collect from you in hard copy or on electronic databases.

We collect, use and disclose the information and data provided by you mainly for the following purposes:
1.    to fulfill your requests for certain health information, products and services;
2.    to process and fulfill your orders for products and services;
3.    to customize certain products and services which you may receive or request from us;
4.    to enroll you in our membership programs, competitions, or other activities and to conduct and administer the same;
5.    to contact you about marketing activities, promotions, discounts, events,  special offers and new products and services;
6.    to respond to your queries or comments;
7.    to obtain feedback on our products or services;
8.    to conduct analysis, research, audits and internal training to improve our products or services offered to you:
9.    to analyze Site and consumption data to better understand your needs and/or concerns or to study general patterns and trends of use or consumption
10.    to improve your use or experience of the Site
11.    for such other purposes as you had previously agreed to or that are permitted by law.

In order to achieve such purposes, your information may be disclosed to our related companies, which are inside Thailand and outside Thailand and/or our selected sub-contractors and agents.

If you wish to make changes to the information you provided us, you may log into the Site to do so (if you have registered a user account with the Site) or if you no longer wish for us to use the information to contact you, please contact us at the following:

Tel No.: 0-2079-7999 (Monday to Friday excluding public holidays)
Facsimile: 0-2650-8482)
URL Address: https://store.brandsworld.co.th
E-mail Address: customercare@cerebos.co.th
E-mail Address: brands-online@cerebos.co.th
Postal Address: 15th Floor, Kian Gwan Bldg. 2, 140/1 Wireless Rd., Lumpinee, Patumwan, Bangkok 10330


This Privacy Statement may be modified from time to time at the sole discretion of Cerebos.

Copyright 2009, 2013 2015 Cerebos Pacific Limited.