ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 02-079-7999
EC Header 1190x90.png
ตะกร้าของฉัน
0

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ท่านได้กรุณาให้ไว้แก่เราด้วยความสมัครใจ โดยเราจะจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้

หากท่านไม่ประสงค์ที่จะเราจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลตามวิธีการและเงื่อนไขภายใต้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ขอให้ท่านระงับการให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่เรา โปรดทราบว่าเราอาจไม่สามารถให้บริการท่านได้ หากท่านไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลที่เราจัดเก็บจากท่านอาจรวมถึงชื่อ ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เพศ อายุ ข้อมูลสุขภาพ และความพึงพอใจต่างๆ ในกรณีที่ท่านสั่งซื้อสินค้าของเรา เราจะจัดเก็บข้อมูลการจ่ายเงินของท่านด้วย

ปกติแล้ว เราจะจัดเก็บข้อมูลของท่านในรูปแบบเอกสารและเก็บในฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเราจะจัดเก็บข้อมูลของท่านไว้ตามวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลที่เราได้แจ้งให้ท่านทราบ แต่เราจะหยุดการเก็บข้อมูลของท่าน เมื่อท่านแสดงเจตนาในการเพิกถอนความยินยอมในการจัดเก็บและใช้ข้อมูลแก่เรา

วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่าน ได้แก่:

  1. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
  2. เพื่อดำเนินการการสั่งซื้อสินค้าและบริการของท่าน
  3. เพื่อให้ท่านจะได้รับข้อมูลสินค้าและบริการที่ตรงตามความประสงค์ของท่าน
  4. เพื่อสมัครสมาชิกของแบรนด์คลับต่างๆ หรือการประกวด หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น
  5. ติดต่อกับท่านเพื่อแจ้งข่าวสารทางการตลาดโปรโมชั่นส่วนลดและกิจกรรมต่างๆ ของเรา และมอบข้อเสนอพิเศษตลอดจนการแนะนำสินค้าและบริการใหม่
  6. เพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ
  7. เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
  8. เพื่อนำข้อมูลมาศึกษาวิเคราะห์ตรวจสอบและจัดอบรมภายใน; และ
  9. วัตถุประสงค์อื่นตามที่ท่านได้ตกลงยินยอมไว้ก่อนหน้านี้หรือตามที่กฎหมายอนุญาต

ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการข้อมูลของท่านข้างต้น เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บริษัทในเครือซันโทรี่ ทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ และ/หรือ บริษัทผู้รับจ้าง และ/หรือ ผู้ให้บริการของเรา ทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศด้วย

โปรดทราบว่า ท่านมีสิทธิต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา ดังต่อไปนี้

- ท่านมีสิทธิขอเข้าถึง ขอรับสำเนา รวมไปถึงขอให้เราเปิดเผยถึงการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

- ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมไปถึงมีสิทธิร้องเรียนหากท่านเห็นว่าเราฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

- ท่านมีสิทธิร้องขอให้เราดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

- ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้ไว้กับเราได้

- ท่านอาจปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบันได้

ถ้าท่านประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล ตลอดจนการยกเลิกการให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เคยให้ไว้กับเรา กรุณาติดต่อแจ้งความประสงค์ของท่านได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

หมายเลขโทรศัพท์: 0-2079-7999 ในเวลาทำการวันจันทร์–วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

หมายเลขแฟ็กซ์: 0-2079-7900

URL Address: https://store.brandsworld.co.th

E-mail: customercare_th@suntory.com 

ที่อยู่: เลขที่ 140/1 อาคารเคี่ยนหงวน 2 ชั้น 15 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เงื่อนไขเพิ่มเติม (กรณีการเก็บข้อมูลในกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การชิงโชค หรือการให้ของขวัญต่างๆ)

บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเก็บข้อมูลหรือใบสมัครหากข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน

เพื่อประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ดีที่สุด กรุณาใช้ Internet Explorer 11 หรือเวอร์ชั่นที่สูงกว่า หรือเบราเซอร์อื่น ๆ