text.skipToContent text.skipToNavigation
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 02-079-7999

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนตัวของท่ำน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ท่ำนได้กรุณำให้ไว้แก่เรำด้วยควำมสมัครใจ โดยเรำจะจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลที่ท่ำนได้ให้ไว้นี้ตำมนโยบำยข้อมูลส่วนบุคคล หำกท่ำนไม่ประสงค์ที่จะเรำจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลตำมวิธีกำรและเงื่อนไขภำยใต้นโยบำยข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ขอให้ท่านระงับการให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่เรา

ข้อมูลที่เรำจัดเก็บจำกท่ำนอำจรวมถึงชื่อ ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เพศ อำยุ ข้อมูลสุขภำพ และควำมพึงพอใจต่ำงๆ ในกรณีที่ท่ำนสั่งซื้อสินค้ำของเรำ เรำจะจัดเก็บข้อมูลกำรจ่ำยเงินของท่ำนเพื่ออำนวยควำมสะดวกของท่ำนในกำรชำระเงิน

โดยปกติแล้ว เรำจะจัดเก็บข้อมูลของท่ำนในรูปแบบเอกสำรและเก็บในฐำนข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ วัตถุประสงค์ในกำรจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่ำน ได้แก่:

  1. เพื่อให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรด้ำนสุขภำพและข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับสินค้ำและบริกำร
  2. เพื่อดำเนินกำรกำรสั่งซื้อสินค้ำและบริกำรของท่ำน
  3. เพื่อให้ท่ำนจะได้รับข้อมูลสินค้ำและบริกำรที่ตรงตำมควำมประสงค์ของท่ำน
  4. เพื่อสมัครสมำชิกของแบรนด์คลับต่ำงๆ หรือกำรประกวด หรือกิจกรรมต่ำงๆ ที่จัดขึ้น
  5. ติดต่อกับท่ำนเพื่อแจ้งข่ำวสำรทำงกำรตลำดโปรโมชั่นส่วนลดและกิจกรรมต่ำงๆ ของเรำ และมอบข้อเสนอพิเศษตลอดจนกำรแนะนำสินค้ำและบริกำรใหม่
  6. เพื่อตอบข้อซักถำมต่ำงๆ
  7. เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้ำและบริกำร
  8. เพื่อนำข้อมูลมำศึกษำวิเครำะห์ตรวจสอบและจัดอบรมภำยใน; และ
  9. วัตถุประสงค์อื่นตำมที่ท่ำนได้ตกลงยินยอมหรือตำมที่กฎหมำยอนุญำต

ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในกำรจัดกำรข้อมูลของท่ำนข้ำงต้น เรำอำจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของท่ำนให้แก่บริษัทในเครือแบรนด์ ซันโทรี่ ทั้งที่อยู่ในประเทศและต่ำงประเทศ และ/หรือ บริษัทผู้รับจ้ำง และ/หรือ ผู้ให้บริกำรของเรำด้วย

ถ้ำท่ำนประสงค์ที่จะเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล เพิกถอนกำรให้ควำมยินยอม ตลอดจนกำรยกเลิกกำรให้ข้อมูลส่วนตัวของท่ำนที่เคยให้ไว้กับเรำ กรุณำติดต่อแจ้งควำมประสงค์ของท่ำนได้ที่ฝ่ำยลูกค้ำสัมพันธ์

หมายเลขโทรศัพท์: 0-2079-7999 ในเวลาทาการวันจันทร์–วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

หมายเลขแฟ็กซ์: 0-2079-7900

URL Address: https://store.brandsworld.co.th

E-mail: customercare_th@brands-suntory.com

E-mail: brandsonline_th@brands-suntory.com

ที่อยู่: เลขที่ 140/1 อาคารเคี่ยนหงวน 2 ชั้น 15 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330


หมายเหตุ กำรเพิกถอนกำรให้ควำมยินยอมอำจส่งผลกระทบต่อกำรให้บริกำรสินค้ำ และบริกำรของเรำต่อท่ำน

เงื่อนไขเพิ่มเติม (กรณีการเก็บข้อมูลในกิจกรรมส่งเสริมการขาย)

ขอสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธกำรเก็บข้อมูลหรือใบสมัครหำกข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน

เพื่อประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ดีที่สุด กรุณาใช้ Internet Explorer 11 หรือเวอร์ชั่นที่สูงกว่า หรือเบราเซอร์อื่น ๆ